ثبت نام دوره های کلاسینو آغاز شد.

لیست قیمت کلاسینو

لیست قیمت دهم تجربی کلاسینو

عنوان درسعنوان دورهنام مدرسقیمت (تومان)
زیست شناسیکلاس آنلاین زیست شناسی دهم تجربی (ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۳)استاد محمد همدانی300/000
زیست شناسیکلاس آنلاین زیست شناسی دهم تجربی (ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۳)استاد علی محمد عمارلو300/000
زیست شناسیکلاس آنلاین زیست شناسی دهم تجربی (ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۳)استاد مهشید حقیقت300/000
شیمیکلاس آنلاین شیمی دهم تجربی (ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۳)استاد امید مصلایی300/000
شیمیکلاس آنلاین شیمی دهم تجربی (ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۳)استاد پارسا فراهانی300/000
شیمیکلاس آنلاین شیمی دهم تجربی (ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۳) استاد ایمان نعمت الهی300/000
ریاضیکلاس آنلاین ریاضی دهم تجربی (ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۳)استاد بهرام جلالی300/000
ریاضیکلاس آنلاین ریاضی دهم تجربی (ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۳)استاد بابک سادات300/000
ریاضیکلاس آنلاین ریاضی دهم تجربی (ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۳)استاد احسان غیاثی300/000
فیزیککلاس آنلاین فیزیک دهم تجربی (ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۳)استاد مهدی براتی300/000
فیزیککلاس آنلاین فیزیک دهم تجربی (ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۳)استاد مهدی فتحی300/000
ادبیات فارسیکلاس آنلاین ادبیات فارسی دهم تجربی (ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۳)استاد فراز توکلی300/000
زبان عربیکلاس آنلاین زبان عربی دهم تجربی (ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۳) استاد وهاب اصغری300/000
دین و زندگیکلاس آنلاین دین و زندگی دهم تجربی (ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۳)استاد روزبه فکری300/000
زبان انگلیسی کلاس آنلاین زبان انگلیسی دهم تجربی (ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۳)استاد میلاد قریشی300/000
پکیج کلاسینوپکیج تمام دروس اختصاصی و عمومی دهم تجربی (ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۳)اساتید کلاسینو800/000
اشتراک کلاسنواشتراک “یک ماهه” دهم تجربی در کلاسینواساتید کلاسینو210/000
اشتراک کلاسنواشتراک “سه ماهه” دهم تجربی در کلاسینواساتید کلاسینو500/000
اشتراک کلاسنواشتراک “یک ساله” دهم تجربی در کلاسینواساتید کلاسینو800/000

لیست قیمت یازدهم تجربی کلاسینو

عنوان درسعنوان دورهنام مدرسقیمت (تومان)
زیست شناسیکلاس آنلاین زیست شناسی یازدهم تجربی (ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۳) استاد محمد همدانی500/000
زیست شناسیکلاس آنلاین زیست شناسی یازدهم تجربی (ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۳)استاد علی محمد عمارلو500/000
زیست شناسیکلاس آنلاین زیست شناسی یازدهم تجربی (ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۳)استاد آریا بام رفیع500/000
شیمیکلاس آنلاین شیمی یازدهم تجربی (ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۳)استاد امید مصلایی500/000
شیمیکلاس آنلاین شیمی یازدهم تجربی (ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۳)استاد پارسا فراهانی500/000
ریاضیکلاس آنلاین ریاضی یازدهم تجربی (ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۳)استاد آریان حیدری500/000
ریاضیکلاس آنلاین ریاضی یازدهم تجربی (ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۳) استاد بهرام جلالی500/000
ریاضیکلاس آنلاین ریاضی یازدهم تجربی (ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۳)استاد بابک سادات500/000
فیزیککلاس آنلاین فیزیک یازدهم تجربی (ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۳)استاد مهدی براتی500/000
زمین شناسیکلاس آنلاین زمین شناسی یازدهم تجربی (ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۳)استاد محمد همدانی500/000
ادبیات فارسیکلاس آنلاین ادبیات فارسی یازدهم تجربی (ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۳)استاد فراز توکلی500/000
ادبیات فارسیکلاس آنلاین ادبیات فارسی یازدهم تجربی (ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۳)استاد رضا حسینی یکتا500/000
زبان عربیکلاس آنلاین زبان عربی یازدهم تجربی (ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۳)استاد محمد مهدی شاهرودی500/000
دین و زندگیکلاس آنلاین دین و زندگی یازدهم تجربی (ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۳)استاد روزبه فکری500/000
زبان انگلیسیکلاس آنلاین زبان انگلیسی یازدهم تجربی (ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۳)استاد میلاد قریشی500/000
پکبج کلاسینوپکیج تمام دروس اختصاصی و عمومی یازدهم تجربی (ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۳)اساتید کلاسینو1/800/000
زیست شناسیکلاس آنلاین زیست شناسی یازدهم تجربی استاد محمد همدانی1/200/000
زیست شناسیکلاس آنلاین زیست شناسی یازدهم تجربیاستاد علی محمد عمارلو1/200/000
زیست شناسیکلاس آنلاین زیست شناسی یازدهم تجربیاستاد آریا بام رفیع1/200/000
شیمیکلاس آنلاین شیمی یازدهم تجربیاستاد امید مصلایی1/200/000
شیمیکلاس آنلاین شیمی یازدهم تجربیاستاد پارسا فراهانی1/200/000
ریاضیکلاس آنلاین ریاضی یازدهم تجربیاستاد بهرام جلالی1/200/000
ریاضیکلاس آنلاین ریاضی یازدهم تجربیاستاد بابک سادات1/200/000
فیزیککلاس آنلاین فیزیک یازدهم تجربیاستاد مهدی براتی1/200/000
فیزیککلاس آنلاین فیزیک یازدهم تجربیاستاد علیرضا عربشاهی1/200/000
ادبیات فارسیکلاس آنلاین ادبیات فارسی یازدهم تجربیاستاد فراز توکلی1/000/000
زبان عربیکلاس آنلاین زبان عربی یازدهم تجربیاستاد محمد مهدی شاهرودی1/000/000
دین و زندگیکلاس آنلاین دین و زندگی یازدهم تجربیاستاد روزبه فکری1/000/000
زبان انگلیسیکلاس آنلاین زبان انگلیسی یازدهم تجربیاستاد میلاد قریشی1/000/000

لیست قیمت دوازدهم تجربی کلاسینو

عنوان درسعنوان دورهنام مدرسقیمت (تومان)
زیست شناسیکلاس آنلاین زیست شناسی دوازدهم تجربی (ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۳)استاد محمد همدانی800/000
زیست شناسیکلاس آنلاین زیست شناسی دوازدهم تجربی (ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۳)استاد علی محمد عمارلو800/000
شیمیکلاس آنلاین شیمی دوازدهم تجربی (ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۳)استاد رضا مصلایی و امید مصلایی800/000
شیمیکلاس آنلاین شیمی دوازدهم تجربی (ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۳)استاد محمد مرادی800/000
شیمیکلاس آنلاین شیمی دوازدهم تجربی (ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۳)استاد کامبیز فرزانه800/000
ریاضیکلاس آنلاین ریاضی دوازدهم تجربی (ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۳)استاد آریان حیدری800/000
ریاضیکلاس آنلاین ریاضی دوازدهم تجربی (ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۳)استاد بابک سادات800/000
فیزیککلاس آنلاین فیزیک دوازدهم تجربی (ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۳)استاد علیرضا عربشاهی800/000
فیزیککلاس آنلاین فیزیک دوازدهم تجربی (ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۳)استاد مهدی براتی800/000
فیزیککلاس آنلاین فیزیک دوازدهم تجربی (ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۳)استاد محمد نوکنده800/000
ادبیات فارسیکلاس آنلاین ادبیات فارسی دوازدهم تجربی (ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۳)استاد فراز توکلی800/000
ادبیات فارسیکلاس آنلاین ادبیات فارسی دوازدهم تجربی (ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۳)استاد رضا حسینی یکتا800/000
زبان عربیکلاس آنلاین زبان عربی دوازدهم تجربی (ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۳)استاد محمد واعظی800/000
زبان عربیکلاس آنلاین زبان عربی دوازدهم تجربی (ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۳)استاد عمار تاج بخش800/000
زبان عربیکلاس آنلاین زبان عربی دوازدهم تجربی (ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۳)استاد محمد مهدی شاهرودی800/000
دین و زندگیکلاس آنلاین دین و زندگی دوازدهم تجربی (ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۳)استاد روزبه فکری800/000
زبان انگلیسیکلاس آنلاین زبان انگلیسی دوازدهم تجربی (ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۳)استاد رضا کیاسالار800/000
زبان انگلیسیکلاس آنلاین زبان انگلیسی دوازدهم تجربی (ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۳)استاد علیرضا جابری800/000
زبان انگلیسیکلاس آنلاین زبان انگلیسی دوازدهم تجربی (ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۳)استاد میلاد قریشی800/000
زیست شناسیکلاس آنلاین جامع زیست شناسی دوازدهم تجربی (جامع مرداد ۱۴۰۳)استاد محمد همدانی3/000/000
زیست شناسیکلاس آنلاین جامع زیست شناسی دوازدهم تجربی (جامع مرداد ۱۴۰۳)استاد علی محمد عمارلو3/000/000
شیمیکلاس آنلاین جامع شیمی دوازدهم تجربی (جامع مرداد ۱۴۰۳)استاد رضا مصلایی و امید مصلایی3/000/000
شیمیکلاس آنلاین جامع شیمی دوازدهم تجربی (جامع مرداد ۱۴۰۳)استاد محمد مرادی3/000/000
شیمیکلاس آنلاین جامع شیمی دوازدهم تجربی (جامع مرداد ۱۴۰۳)استاد کامبیز فرزانه3/000/000
ریاضیکلاس آنلاین جامع ریاضی دوازدهم تجربی (جامع مرداد ۱۴۰۳)استاد آریان حیدری3/000/000
ریاضیکلاس آنلاین جامع ریاضی دوازدهم تجربی (جامع مرداد ۱۴۰۳)استاد بابک سادات3/000/000
فیزیککلاس آنلاین جامع فیزیک دوازدهم تجربی (جامع مرداد ۱۴۰۳)استاد علیرضا عربشاهی3/000/000
فیزیککلاس آنلاین جامع فیزیک دوازدهم تجربی (جامع مرداد ۱۴۰۳)استاد مهدی براتی3/000/000
فیزیککلاس آنلاین جامع فیزیک دوازدهم تجربی (جامع مرداد ۱۴۰۳)استاد محمد نوکنده3/000/000
زیست شناسیکلاس آنلاین جامع زیست شناسی دوازدهم تجربی (جامع آبان ۱۴۰۳)استاد محمد همدانی3/000/000
زیست شناسیکلاس آنلاین جامع زیست شناسی دوازدهم تجربی (جامع آبان ۱۴۰۳)استاد علی محمد عمارلو3/000/000
شیمیکلاس آنلاین جامع شیمی دوازدهم تجربی (جامع آبان ۱۴۰۳)استاد رضا مصلایی و امید مصلایی3/000/000
شیمیکلاس آنلاین جامع شیمی دوازدهم تجربی (جامع آبان ۱۴۰۳)استاد محمد مرادی3/000/000
شیمیکلاس آنلاین جامع شیمی دوازدهم تجربی (جامع آبان ۱۴۰۳)استاد کامبیز فرزانه3/000/000
ریاضیکلاس آنلاین جامع ریاضی دوازدهم تجربی (جامع آبان ۱۴۰۳)استاد آریان حیدری3/000/000
ریاضیکلاس آنلاین جامع ریاضی دوازدهم تجربی (جامع آبان ۱۴۰۳)استاد بابک سادات3/000/000
فیزیککلاس آنلاین جامع فیزیک دوازدهم تجربی (جامع آبان ۱۴۰۳)استاد علیرضا عربشاهی3/000/000
فیزیککلاس آنلاین جامع فیزیک دوازدهم تجربی (جامع آبان ۱۴۰۳)استاد مهدی براتی3/000/000
فیزیککلاس آنلاین جامع فیزیک دوازدهم تجربی (جامع آبان ۱۴۰۳)استاد محمد نوکنده3/000/000
زیست شناسیکلاس آنلاین نکته و تست زیست شناسی دوازدهم تجربی (دوره TNT کلاسینو)استاد محمد همدانی1/500/000
زیست شناسیکلاس آنلاین نکته و تست زیست شناسی دوازدهم تجربی (دوره TNT کلاسینو)استاد علی محمد عمارلو1/500/000
شیمیکلاس آنلاین نکته و تست شیمی دوازدهم تجربی (دوره TNT کلاسینو)استاد رضا مصلایی و امید مصلایی1/500/000
شیمیکلاس آنلاین نکته و تست شیمی دوازدهم تجربی (دوره TNT کلاسینو)استاد محمد مرادی1/500/000
شیمیکلاس آنلاین نکته و تست شیمی دوازدهم تجربی (دوره TNT کلاسینو)استاد کامبیز فرزانه1/500/000
ریاضیکلاس آنلاین نکته و تست ریاضی دوازدهم تجربی (دوره TNT کلاسینو)استاد آریان حیدری1/500/000
ریاضیکلاس آنلاین نکته و تست ریاضی دوازدهم تجربی (دوره TNT کلاسینو)استاد بابک سادات1/500/000
فیزیککلاس آنلاین نکته و تست فیزیک دوازدهم تجربی (دوره TNT کلاسینو)استاد علیرضا عربشاهی1/500/000
فیزیککلاس آنلاین نکته و تست فیزیک دوازدهم تجربی (دوره TNT کلاسینو)استاد مهدی براتی1/500/000
فیزیککلاس آنلاین نکته و تست فیزیک دوازدهم تجربی (دوره TNT کلاسینو)استاد محمد نوکنده1/500/000
زیست شناسیکلاس آنلاین just test  زیست شناسی دوازدهم تجربی (ویژه دانش آموزان در طول سال و قوی)استاد محمد همدانی900/000
زیست شناسیکلاس آنلاین just test  زیست شناسی دوازدهم تجربی (ویژه دانش آموزان در طول سال و قوی)استاد علی محمد عمارلو900/000
شیمیکلاس آنلاین just test  شیمی دوازدهم تجربی (ویژه دانش آموزان در طول سال و قوی)استاد رضا مصلایی و امید مصلایی900/000
شیمیکلاس آنلاین just test  شیمی دوازدهم تجربی (ویژه دانش آموزان در طول سال و قوی)استاد محمد مرادی900/000
شیمیکلاس آنلاین just test  شیمی دوازدهم تجربی (ویژه دانش آموزان در طول سال و قوی)استاد کامبیز فرزانه900/000
ریاضیکلاس آنلاین just test  ریاضی دوازدهم تجربی (ویژه دانش آموزان در طول سال و قوی)استاد آریان حیدری900/000
ریاضیکلاس آنلاین just test  ریاضی دوازدهم تجربی (ویژه دانش آموزان در طول سال و قوی)استاد بابک سادات900/000
فیزیککلاس آنلاین just test  فیزیک دوازدهم تجربی (ویژه دانش آموزان در طول سال و قوی)استاد علیرضا عربشاهی900/000
فیزیککلاس آنلاین just test  فیزیک دوازدهم تجربی (ویژه دانش آموزان در طول سال و قوی)استاد مهدی براتی900/000
فیزیککلاس آنلاین just test  فیزیک دوازدهم تجربی (ویژه دانش آموزان در طول سال و قوی)استاد محمد نوکنده900/000
زیست شناسیکلاس آنلاین همایش جمع بندی زیست شناسی دوازدهم تجربی (کنکور تیر ۱۴۰۳)استاد محمد همدانی600/000
زیست شناسیکلاس آنلاین همایش جمع بندی زیست شناسی دوازدهم تجربی (کنکور تیر ۱۴۰۳)استاد علی محمد عمارلو600/000
شیمیکلاس آنلاین همایش جمع بندی شیمی دوازدهم تجربی (کنکور تیر ۱۴۰۳)استاد رضا مصلایی و امید مصلایی600/000
شیمیکلاس آنلاین همایش جمع بندی شیمی دوازدهم تجربی (کنکور تیر ۱۴۰۳)استاد محمد مرادی600/000
شیمیکلاس آنلاین همایش جمع بندی شیمی دوازدهم تجربی (کنکور تیر ۱۴۰۳)استاد کامبیز فرزانه600/000
ریاضیکلاس آنلاین همایش جمع بندی ریاضی دوازدهم تجربی (کنکور تیر ۱۴۰۳)استاد آریان حیدری600/000
ریاضیکلاس آنلاین همایش جمع بندی ریاضی دوازدهم تجربی (کنکور تیر ۱۴۰۳)استاد بابک سادات600/000
فیزیککلاس آنلاین همایش جمع بندی فیزیک دوازدهم تجربی (کنکور تیر ۱۴۰۳)استاد علیرضا عربشاهی600/000
فیزیککلاس آنلاین همایش جمع بندی فیزیک دوازدهم تجربی (کنکور تیر ۱۴۰۳)استاد مهدی براتی600/000
فیزیککلاس آنلاین همایش جمع بندی فیزیک دوازدهم تجربی (کنکور تیر ۱۴۰۳)استاد محمد نوکنده600/000
پکیج کلاسینوپکیج تمام دروس اختصاصی و عمومی دوازدهم تجربی (ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۳)اساتید کلاسینو2/100/000
پکیج کلاسینوپکیج تمام دروس اختصاصی و عمومی دوازدهم تجربی (جامع مرداد ۱۴۰۳)اساتید کلاسینو19/250/000
پکیج کلاسینوپکیج تمام دروس اختصاصی و عمومی دوازدهم تجربی (دوره تیر نهایی)اساتید کلاسینو3/990/000
پکیج کلاسینوپکیج تمام دروس اختصاصی و عمومی دوازدهم تجربی (دوره نکته و تست TNT)اساتید کلاسینو7/500/000
پکیج کلاسینوپکیج تمام دروس اختصاصی و عمومی دوازدهم تجربی (دوره just test + اردوی نوروزی)اساتید کلاسینو2/980/000

لیست قیمت دهم ریاضی کلاسینو

عنوان درسعنوان دورهنام مدرسقیمت (تومان)
ریاضیکلاس آنلاین ریاضی دهم ریاضی (ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۳)استاد بهرام جلالی300/000
ریاضیکلاس آنلاین ریاضی دهم ریاضی (ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۳) استاد بابک سادات300/000
ریاضیکلاس آنلاین ریاضی دهم ریاضی (ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۳)استاد احسان غیاثی300/000
هندسهکلاس آنلاین هندسه دهم ریاضی (ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۳)استاد علیرضا اردستانی300/000
فیزیککلاس آنلاین فیزیک دهم ریاضی (ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۳)استاد مهدی براتی300/000
فیزیککلاس آنلاین فیزیک دهم ریاضی (ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۳)استاد مهدی فتحی300/000
شیمیکلاس آنلاین شیمی دهم ریاضی (ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۳)استاد امید مصلایی300/000
شیمیکلاس آنلاین شیمی دهم ریاضی (ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۳)استاد پارسا فراهانی300/000
شیمیکلاس آنلاین شیمی دهم ریاضی (ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۳)استاد ایمان نعمت الهی300/000
ادبیات فارسیکلاس آنلاین ادبیات فارسی دهم ریاضی (ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۳) استاد فراز توکلی300/000
زبان عربیکلاس آنلاین زبان عربی دهم ریاضی (ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۳)استاد وهاب اصغری300/000
دین و زندگیکلاس آنلاین دین و زندگی دهم ریاضی (ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۳)استاد روزبه فکری300/000
زبان انگلیسیکلاس آنلاین زبان انگلیسی دهم ریاضی (ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۳) استاد میلاد قریشی300/000
پکیج کلاسنوپکیج تمام دروس اختصاصی و عمومی دهم ریاضی (ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۳)اساتید کلاسینو800/000
اشتراک کلاسنواشتراک یک ماهه دهم ریاضی در کلاسینواساتید کلاسینو210/000
اشتراک کلاسنواشتراک سه ماهه دهم ریاضی در کلاسینواساتید کلاسینو500/000
اشتراک کلاسنواشتراک یک ساله دهم ریاضی در کلاسینواساتید کلاسینو800/000

لیست قیمت یازدهم ریاضی کلاسینو

عنوان درسعنوان دورهنام مدرسقیمت (تومان)
حسابانکلاس آنلاین حسابان یازدهم ریاضی (ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۳)استاد بهرام جلالی500/000
حسابانکلاس آنلاین حسابان یازدهم ریاضی (ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۳)استاد بابک سادات500/000
فیزیککلاس آنلاین فیزیک یازدهم ریاضی (ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۳)استاد مهدی براتی500/000
شیمیکلاس آنلاین شیمی یازدهم ریاضی (ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۳)استاد امید مصلایی500/000
شیمیکلاس آنلاین شیمی یازدهم ریاضی (ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۳)استاد پارسا فراهانی500/000
ادبیات فارسیکلاس آنلاین ادبیات فارسی یازدهم ریاضی (ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۳)استاد فراز توکلی500/000
ادبیات فارسیکلاس آنلاین ادبیات فارسی یازدهم ریاضی (ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۳)استاد رضا حسینی یکتا500/000
زبان عربیکلاس آنلاین زبان عربی یازدهم ریاضی (ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۳)استاد محمد مهدی شاهرودی500/000
دین و زندگیکلاس آنلاین دین و زندگی یازدهم ریاضی (ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۳)استاد روزبه فکری500/000
زبان انگلیسیکلاس آنلاین زبان انگلیسی یازدهم ریاضی (ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۳)استاد میلاد قریشی500/000
پکیج کلاسینوپکیج تمام دروس اختصاصی و عمومی یازدهم ریاضی (ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۳)اساتید کلاسینو1/800/000
حسابانکلاس آنلاین حسابان یازدهم ریاضیاستاد بهرام جلالی1/200/000
حسابانکلاس آنلاین حسابان یازدهم ریاضیاستاد بابک سادات1/200/000
فیزیککلاس آنلاین فیزیک یازدهم ریاضیاستاد مهدی براتی1/200/000
فیزیککلاس آنلاین فیزیک یازدهم ریاضیاستاد علیرضا عربشاهی1/200/000
شیمیکلاس آنلاین شیمی یازدهم ریاضی استاد امید مصلایی 1/200/000
شیمیکلاس آنلاین شیمی یازدهم ریاضیاستاد پارسا فراهانی1/200/000
ادبیات فارسیکلاس آنلاین ادبیات فارسی یازدهم ریاضیاستاد فراز توکلی1/000/000
زبان عربیکلاس آنلاین زبان عربی یازدهم ریاضیاستاد محمد مهدی شاهرودی1/000/000
دین و زندگیکلاس آنلاین دین و زندگی یازدهم ریاضیاستاد روزبه فکری1/000/000
زبان انگلیسیکلاس آنلاین زبان انگلیسی یازدهم ریاضیاستاد میلاد قریشی1/000/000

لیست قیمت دوازدهم ریاضی کلاسینو

عنوان درسعنوان دورهنام مدرسقیمت (تومان)
حسابانکلاس آنلاین حسابان دوازدهم ریاضی (ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۳)استاد آریان حیدری800/000
حسابانکلاس آنلاین حسابان دوازدهم ریاضی (ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۳)استاد بابک سادات800/000
فیزیککلاس آنلاین فیزیک دوازدهم ریاضی (ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۳)استاد علیرضا عربشاهی800/000
فیزیککلاس آنلاین فیزیک دوازدهم ریاضی (ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۳)استاد مهدی براتی800/000
فیزیککلاس آنلاین فیزیک دوازدهم ریاضی (ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۳)استاد محمد نوکنده800/000
شیمیکلاس آنلاین شیمی دوازدهم ریاضی (ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۳)استاد رضا مصلایی و امید مصلایی800/000
شیمیکلاس آنلاین شیمی دوازدهم ریاضی (ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۳)استاد محمد مرادی800/000
شیمیکلاس آنلاین شیمی دوازدهم ریاضی (ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۳)استاد کامبیز فرزانه800/000
ادبیات فارسیکلاس آنلاین ادبیات فارسی دوازدهم ریاضی (ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۳)استاد فراز توکلی800/000
ادبیات فارسیکلاس آنلاین ادبیات فارسی دوازدهم ریاضی (ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۳)استاد رضا حسینی یکتا800/000
زبان عربیکلاس آنلاین زبان عربی دوازدهم ریاضی (ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۳)استاد محمد واعظی800/000
زبان عربیکلاس آنلاین زبان عربی دوازدهم ریاضی (ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۳)استاد عمار تاج بخش800/000
زبان عربیکلاس آنلاین زبان عربی دوازدهم ریاضی (ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۳)استاد محمد مهدی شاهرودی800/000
دین و زندگیکلاس آنلاین دین و زندگی دوازدهم ریاضی (ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۳)استاد روزبه فکری800/000
زبان انگلیسیکلاس آنلاین زبان انگلیسی دوازدهم ریاضی (ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۳)استاد رضا کیاسالار800/000
زبان انگلیسیکلاس آنلاین زبان انگلیسی دوازدهم ریاضی (ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۳)استاد علیرضا جابری800/000
زبان انگلیسیکلاس آنلاین زبان انگلیسی دوازدهم ریاضی (ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۳)استاد میلاد قریشی800/000
حسابانکلاس آنلاین جامع حسابان دوازدهم ریاضی (جامع مرداد ۱۴۰۳)استاد آریان حیدری3/000/000
حسابانکلاس آنلاین جامع حسابان دوازدهم ریاضی (جامع مرداد ۱۴۰۳)استاد بابک سادات3/000/000
فیزیککلاس آنلاین جامع فیزیک دوازدهم ریاضی (جامع مرداد ۱۴۰۳)استاد علیرضا عربشاهی3/000/000
فیزیککلاس آنلاین جامع فیزیک دوازدهم ریاضی (جامع مرداد ۱۴۰۳)استاد مهدی براتی3/000/000
فیزیککلاس آنلاین جامع فیزیک دوازدهم ریاضی (جامع مرداد ۱۴۰۳)استاد محمد نوکنده3/000/000
شیمیکلاس آنلاین جامع شیمی دوازدهم ریاضی (جامع مرداد ۱۴۰۳)استاد رضا مصلایی و امید مصلایی3/000/000
شیمیکلاس آنلاین جامع شیمی دوازدهم ریاضی (جامع مرداد ۱۴۰۳)استاد محمد مرادی3/000/000
شیمیکلاس آنلاین جامع شیمی دوازدهم ریاضی (جامع مرداد ۱۴۰۳)استاد کامبیز فرزانه3/000/000
حسابانکلاس آنلاین جامع حسابان دوازدهم ریاضی (جامع آبان ۱۴۰۳)استاد آریان حیدری3/000/000
حسابانکلاس آنلاین جامع حسابان دوازدهم ریاضی (جامع آبان ۱۴۰۳)استاد بابک سادات3/000/000
فیزیککلاس آنلاین جامع فیزیک دوازدهم ریاضی (جامع آبان ۱۴۰۳)استاد علیرضا عربشاهی3/000/000
فیزیککلاس آنلاین جامع فیزیک دوازدهم ریاضی (جامع آبان ۱۴۰۳)استاد مهدی براتی3/000/000
فیزیککلاس آنلاین جامع فیزیک دوازدهم ریاضی (جامع آبان ۱۴۰۳)استاد محمد نوکنده3/000/000
شیمیکلاس آنلاین جامع شیمی دوازدهم ریاضی (جامع آبان ۱۴۰۳)استاد رضا مصلایی و امید مصلایی3/000/000
شیمیکلاس آنلاین جامع شیمی دوازدهم ریاضی (جامع آبان ۱۴۰۳)استاد محمد مرادی3/000/000
شیمیکلاس آنلاین جامع شیمی دوازدهم ریاضی (جامع آبان ۱۴۰۳)استاد کامبیز فرزانه3/000/000
حسابانکلاس آنلاین نکته و تست حسابان دوازدهم ریاضی (دوره TNT کلاسینو)استاد آریان حیدری1/500/000
حسابانکلاس آنلاین نکته و تست حسابان دوازدهم ریاضی (دوره TNT کلاسینو)استاد بابک سادات1/500/000
فیزیککلاس آنلاین نکته و تست فیزیک دوازدهم ریاضی (دوره TNT کلاسینو)استاد مهدی براتی1/500/000
فیزیککلاس آنلاین نکته و تست فیزیک دوازدهم ریاضی (دوره TNT کلاسینو)استاد محمد نوکنده1/500/000
شیمیکلاس آنلاین نکته و تست شیمی دوازدهم ریاضی (دوره TNT کلاسینو)استاد رضا مصلایی و امید مصلایی1/500/000
شیمیکلاس آنلاین نکته و تست شیمی دوازدهم ریاضی (دوره TNT کلاسینو)استاد محمد مرادی1/500/000
شیمیکلاس آنلاین نکته و تست شیمی دوازدهم ریاضی (دوره TNT کلاسینو)استاد کامبیز فرزانه1/500/000
حسابانکلاس آنلاین just test  حسابان دوازدهم ریاضی (ویژه دانش آموزان در طول سال و قوی)استاد آریان حیدری900/000
حسابانکلاس آنلاین just test  حسابان دوازدهم ریاضی (ویژه دانش آموزان در طول سال و قوی)استاد بابک سادات900/000
فیزیککلاس آنلاین just test  فیزیک دوازدهم ریاضی (ویژه دانش آموزان در طول سال و قوی)استاد علیرضا عربشاهی900/000
فیزیککلاس آنلاین just test  فیزیک دوازدهم ریاضی (ویژه دانش آموزان در طول سال و قوی)استاد مهدی براتی900/000
فیزیککلاس آنلاین just test  فیزیک دوازدهم ریاضی (ویژه دانش آموزان در طول سال و قوی)استاد محمد نوکنده900/000
شیمیکلاس آنلاین just test  شیمی دوازدهم ریاضی (ویژه دانش آموزان در طول سال و قوی)استاد رضا مصلایی و امید مصلایی900/000
شیمیکلاس آنلاین just test  شیمی دوازدهم ریاضی (ویژه دانش آموزان در طول سال و قوی)استاد محمد مرادی900/000
شیمیکلاس آنلاین just test  شیمی دوازدهم ریاضی (ویژه دانش آموزان در طول سال و قوی)استاد کامبیز فرزانه900/000
حسابانکلاس آنلاین همایش جمع بندی حسابان دوازدهم ریاضی (کنکور تیر ۱۴۰۳)استاد آریان حیدری600/000
فیزیککلاس آنلاین همایش جمع بندی فیزیک دوازدهم ریاضی (کنکور تیر ۱۴۰۳)استاد علیرضا عربشاهی600/000
فیزیککلاس آنلاین همایش جمع بندی فیزیک دوازدهم ریاضی (کنکور تیر ۱۴۰۳)استاد مهدی براتی600/000
فیزیککلاس آنلاین همایش جمع بندی فیزیک دوازدهم ریاضی (کنکور تیر ۱۴۰۳)استاد محمد نوکنده600/000
شیمیکلاس آنلاین همایش جمع بندی شیمی دوازدهم ریاضی (کنکور تیر ۱۴۰۳)استاد رضا مصلایی و امید مصلایی600/000
شیمیکلاس آنلاین همایش جمع بندی شیمی دوازدهم ریاضی (کنکور تیر ۱۴۰۳)استاد محمد مرادی600/000
شیمیکلاس آنلاین همایش جمع بندی شیمی دوازدهم ریاضی (کنکور تیر ۱۴۰۳)استاد کامبیز فرزانه600/000
پکیج کلاسینوپکیج تمام دروس اختصاصی و عمومی دوازدهم ریاضی (ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۳)اساتید کلاسینو2/950/000
پکیج کلاسینوپکیج تمام دروس اختصاصی و عمومی دوازدهم ریاضی (جامع مرداد ۱۴۰۳)اساتید کلاسینو17/800/000
پکیج کلاسینوپکیج تمام دروس اختصاصی دوازدهم ریاضی (جامع مرداد ۱۴۰۳)اساتید کلاسینو12/000/000
پکیج کلاسینوپکیج تمام دروس اختصاصی و عمومی دوازدهم ریاضی (دوره نکته و تست TNT)اساتید کلاسینو6/000/000
پکیج کلاسینوپکیج تمام دروس اختصاصی و عمومی دوازدهم ریاضی (دوره just test + اردوی نوروزی)اساتید کلاسینو2/980/000

ثبت نام دوره های کلاسینو

به منظور آشنایی هر چه بیشتر با کلیه اساتید کلاسینو و آگاهی از دوره های آنلاین این موسسه، می توانید این مطلب را مطالعه کنید: 👈 اساتید کلاسینو
همچنین جهت کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با نحوه ثبت نام در کلاسینو و آشنایی با مراحل آن، می توانید این مطلب را مطالعه کنید: 👈 راهنمای ثبت نام

به طور کلی برای ثبت نام در دوره های مختلف کلاسینو، می توانید از دو روش زیر استفاده کنید:

۱) برقراری تماس با شماره تلفن های زیر و دریافت مشاوره از پشتیبان کلاسینو:

۰۲۱۴۴۵۱۱۰۵۳
۰۹۱۲۹۵۸۷۸۲۰

۲) ثبت نام مستقیم از طریق لینک زیر (پنل ثبت نام کلاسینو):

پنل کلاسینو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *