بودجه بندی کنکور 1404

بودجه بندی کنکور 1404 شامل یکسری اطلاعات احتمالی در مورد تعداد تست هایی است که از هر مبحث هر درس در کنکور سال قبل یعنی کنکور 1403 نوبت اول و دوم آورده شده است را به داوطبان کنکور 1404 می دهد تا بر اساس آن از میزان اهمیت هر مبحث آگاه شوند.

بودجه بندی کنکور تجربی 1404

کنکور رشته تجربی شامل 5 درس اختصاصی می باشد که سوالات این دروس در 3 دفترچه به داوطلبان کنکور تجربی داده می شود.
دفترچه اول کنکور تجربی شامل درس زیست شناسی، دفترچه دوم شامل دروس فیزیک و شیمی و دفترچه سوم شامل دروس ریاضی و زمین شناسی می باشد. در ادامه در جدول های زیر بودجه بندی کنکور تجربی ۱۴۰۳ را آورده ایم:

بودجه بندی زیست کنکور تجربی 1404

از درس زیست تعداد 45 تست در دفترچه اول کنکور تجربی سوال طراحی می شود و داوطلبان برای پاسخ گویی به آن ها 45 دقیقه زمان دارند.

مبحثتعداد تست
بدن انسان20 تست
جانوری6 تست
گیاهی8 تست
ژنتیک7 تست
زیست فناوری2 تست
متابولیسم2 تست

بودجه بندی شیمی کنکور تجربی 1404

برای درس شیمی 35 سوال در دفترچه سوالات کنکور تجربی آورده می شود که داوطلبان برای پاسخ به سوالات دفترچه دوم که شامل دروس شیمی و فیزیک می باشد 75 دقیقه زمان دارند.

مبحثتعداد تست
شیمی دهمفصل اول: 4 تست
فصل دوم: 4 تست
فصل سوم: 4 تست
شیمی یازدهمفصل اول: 4 تست
فصل دوم: 5 تست
فصل سوم: 2 تست
شیمی دوازدهمفصل اول: 4 تست
فصل دوم: 3 تست
فصل سوم: 2 تست
فصل چهارم: 3 تست

بودجه بندی فیزیک کنکور تجربی 1404

برای درس فیزیک 30 سوال در دفترچه سوالات کنکور تجربی آورده می شود که داوطلبان برای پاسخ به سوالات دفترچه دوم که شامل دروس شیمی و فیزیک می باشد 75 دقیقه زمان دارند.

مبحثتعداد تست
فیزیک دهمفصل اول: 1 تست
فصل دوم: 2 تست
فصل سوم: 2 تست
فصل چهارم: 2 تست
فیزیک یازدهمفصل اول: 3 تست
فصل دوم: 3 تست
فصل سوم: 3 تست
فیزیک دوازدهمفصل اول: 4 تست
فصل دوم: 3 تست
فصل سوم: 5 تست
فصل چهارم: 3 تست

بودجه بندی ریاضی کنکور تجربی 1404

برای درس ریاضی 30 سوال در دفترچه سوالات کنکور تجربی آورده می شود که داوطلبان برای پاسخ به سوالات دفترچه سوم که شامل دروس ریاضی و زمین می باشد 60 دقیقه زمان دارند.

مبحثتعداد تست
مجموعه الگو دنباله2 تست
توان های گویا و عبارت های جبری1 تست
معادله نامعادله3 تست
لگاریتم1 تست
تابع3 تست
مثلثات4 تست
حد و پیوستگی3 تست
مشتق2 تست
کاربرد مشتق3 تست
هندسه تحلیلی1 تست
هندسه3 تست
شمارش بدون شمردن1 تست
آمار1 تست
احتمال2 تست

بودجه بندی زمین شناسی کنکور تجربی 1404

برای درس زمین شناسی 15 سوال در دفترچه سوالات کنکور تجربی آورده می شود که داوطلبان برای پاسخ به سوالات دفترچه سوم که شامل دروس ریاضی و زمین می باشد 60 دقیقه زمان دارند.

مبحثتعداد تست
آفرینش کیهان و تکوین زمین4 تست
منابع معدنی و ذخایر زیر بنای تمدن2 تست
منابع آب و خاک2 تست
زمین شناسی و سازه های مهندسی2 تست
زمین شناسی و سلامت2 تست
پویایی زمین2 تست
زمین شناسی ایران1 تست

بودجه بندی کنکور ریاضی 1404

کنکور رشته ریاضی شامل دو دفترچه می باشد، دفترچه اول شامل سوالات درس ریاضیات و دفترچه دوم شامل سوالات شیمی و فیزیک می باشد.

بودجه بندی ریاضیات کنکور ریاضی 1404

درس ریاضیات رشته ریاضی شامل مباحث کتاب های حسابان، هندسه، گسسته، آمار و احتمال می باشد و داوطلبان کنکور ریاضی 70 دقیقه برای پاسخ به سوالات این درس زمان دارند. در جدول های زیر مباحثی که از آن ها در کنکور 1403 رشته ریاضی سوال طراحی شده است را آورده ایم:

مبحثتعداد تست
مثلثات2 تست
توان های گویا و عبارت های جبری1 تست
معادله و نامعادله2 تست
تابع2 تست
تابع نمایی و لگاریتمی1 تست
حد و پیوستگی2 تست
حد نامتناهی و حد در بی‌نهایت1 تست
مشتق2 تست
کاربرد مشتق1 تست
مبحثتعداد تست
قضیه تالس و تشابه2 تست
چندضلعی ها1 تست
تجسم فضایی2 تست
دایره2 تست
تبدیل های هندسی2 تست
روابط طولی در مثلث1 تست
ماتریس2 تست
مقاطع مخروطی2 تست
بردارها1 تست
مبانی ریاضیات2 تست
احتمال2 تست
آمار توصیفی2 تست
نظریه اعداد1 تست
گراف1 تست
ترکیبیات3 تست

بودجه بندی فیزیک کنکور ریاضی 1404

درس فیزیک شامل 35 تست می باشد که سوالات آن همراه با سوالات درس شیمی در دفترچه دوم به داوطلبان رشته ریاضی داده می شود و مدت زمان پاسخ گویی به دفترچه شماره دو کنکور ریاضی، 75 دقیقه می باشد.

مبحثتعداد تست
فیزیک دهمفصل دوم: 1 تست
فصل سوم: 3 تست
فصل چهارم: 3 تست
فصل پنجم: 3 تست
فیزیک یازدهمفصل اول: 3 تست
فصل دوم: 3 تست
فصل سوم: 3 تست
فصل چهارم: 2 تست
فیزیک دوازدهمفصل اول: 3 تست
فصل دوم: 2 تست
فصل سوم: 4 تست
فصل چهارم: 2 تست
فصل پنجم: 2 تست
فصل ششم: 2 تست

بودجه بندی شیمی کنکور ریاضی 1404

درس شیمی شامل 30 تست می باشد که سوالات آن همراه با سوالات درس فیزیک در دفترچه دوم به داوطلبان رشته ریاضی داده می شود و مدت زمان پاسخ گویی به دفترچه شماره دو کنکور ریاضی، 75 دقیقه می باشد.

مبحثتعداد تست
شیمی دهمفصل اول: 2 تست
فصل دوم: 3 تست
فصل سوم: 2 تست
شیمی یازدهمفصل اول: 5 تست
فصل دوم: 4 تست
فصل سوم: 3 تست
شیمی دوازدهمفصل اول: 3 تست
فصل دوم: 3 تست
فصل سوم: 2 تست
فصل چهارم: 3 تست

بودجه بندی کنکور انسانی 1404

کنکور رشته انسانی شامل دو دفترچه سوال می باشد، دفترچه اول شامل دروس ریاضی، ادبیات، جامعه، روانشناسی و دفترچه دوم شامل دروس عربی، تاریخ، جغرافیا، فلسفه و منطق و اقتصاد می باشد.

بودجه بندی ریاضی کنکور انسانی 1404

مبحثتعداد تست
عبارت‌های جبری (اتحاد جبری و کاربردها)1 تست
عبارت‌های جبری (عبارت‌های گویا)1 تست
معادله درجه دوم (معادله و مسائل توصیفی)2 تست
معادله درجه دوم (معادلات شامل عبارات گویا)1 تست
تابع (نمودار تابع درجه 2)1 تست
کار با داده‌های آماری (معیار‌های پراکندگی)1 تست
نمایش داده‌ها (نمودار‌های یک متغیره)2 تست
آشنایی با منطق و استدلال ریاضی ( گزاره‌ها و ترکیب گزاره‌ها )1 تست
تابع ( اعمال بر روی تابع )1 تست
تابع ( توابع پلکانی و قدر مطلقی )1 تست
آمار ( شاخص‌های آماری )1 تست
آمار ( سری‌های زمانی )1 تست
آمار احتمال (شمارش)1 تست
احتمال2 تست
الگوهای خطی (دنباله حسابی)1 تست
الگوهای خطی (مدل‌ سازی و دنباله)1 تست
الگوهای غیر خطی (دنباله هندسی)1 تست

بودجه‌ بندی زبان و ادبیات فارسی کنکور انسانی 1404

مبحثتعداد تست
تاریخ ادبیات و سبک شناسی9 تست
عروض6 تست
قافیه2 تست
ترکیبی عروض و قافیه1 تست
آرایه ادبی7 تست
قرابت معنایی5 تست

بودجه بندی عربی اختصاصی کنکور 1404

مبحثتعداد تست
ترجمه8 تست
تحلیل صرفی3 تست
ضبط حرکات1 تست
قواعد7 تست
مفهوم1 تست

بودجه بندی تاریخ کنکور انسانی 1404

مبحثتعداد تست
تاریخ دهم5 تست
تاریخ یازدهم3 تست
تاریخ دوازدهم5 تست

بودجه بندی جغرافیا کنکور انسانی 1404

مبحثتعداد تست
جغرافیا دهم3 تست
جغرافیا یازدهم5 تست
جغرافیا دوازدهم4 تست

بودجه بندی علوم اجتماعی کنکور انسانی 1404

مبحثتعداد تست
جامعه شناسی دهم5 تست
جامعه شناسی یازدهم5 تست
جامعه شناسی دوازدهم5 تست

بودجه‌ بندی اقتصاد کنکور انسانی 1404

مبحثتعداد تست
تولید2 تست
بازار2 تست
آشنایی با شاخص اقتصادی5 تست
پول و بانک2 تست
فقر و توزیع درآمد1 تست
اقتصاد بین الملل2 تست
اقتصاد ایران1 تست

بودجه بندی فلسفه کنکور انسانی 1404

مبحثتعداد تست
فلسفه دهم4 تست
فلسفه یازدهم3 تست
فلسفه دوازدهم3 تست

بودجه‌ بندی منطق کنکور انسانی 1404

مبحثتعداد تست
منطق ترازوی اندیشه1 تست
لفظ و معنا1 تست
مفهوم و مصداق1 تست
انواع و شرایط تعریف1 تست
اقسام استدلال و کاربردهای آن1 تست
قضیه حملی1 تست
احکام قضایا1 تست
نگاهی به تاریخچه معرفت1 تست
قضیه شرطی و قیاس استثنایی2 تست

بودجه‌ بندی روانشناسی کنکور انسانی 1404

مبحثتعداد تست
روانشناسی، تعریف و روش مطالعه1 تست
روان شناسی رشد3 تست
احساس، توجه، ادراک3 تست
حافظه و علل فراموشی2 تست
تفکر (۱) حل مسئله2 تست
تفکر (۲) تصمیم‌گیری2 تست
انگیزه و نگرش1 تست
روانشناسی سلامت1 تست

نکته مهمی که در مورد بودجه بندی باید در نظر داشته باشید، این است که مباحثی که از آن ها تست های بیشتری آورده شده است اهمیت بسیاری دارد اما مباحثی که از آن ها تستی آورده نشده است به معنی اینکه سال های بعد سوالی از آن ها طراحی نمی شود و فاقد اهمیت است نیست.

مطالب مرتبط
تاثیر معدل در کنکور 1404

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *